content_copy

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots duitnow tng 918kiss kiss918 wbet like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is an oral ED medication that works by suppressing viagra in malaysia an enzyme in the body called PDE5.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy wbet sbobet qtech playtech sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

trusted online slots malaysia

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.luceo.cz/files/blog_content/milano2018/wbet_malaysia_slot_ewallet_casino_duitnow_tng_live_trusted_qtech_judi_kiss918_918kiss_mega888_clubsuncity2/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.luceo.cz/files/blog_content/milano2018/wbet_malaysia_slot_ewallet_casino_duitnow_tng_live_trusted_qtech_judi_kiss918_918kiss_mega888_clubsuncity2/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.luceo.cz/Mobile_Slot_Game_Malaysia_playtech_pragmatic_play_spade_gaming_super8_play_n_go_funkygame_asia_top_trend_netent_playson_quickspin_rtg_jili_habanero_gameplay_playstar_dream_tech_micro_cq9/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.luceo.cz/Mobile_Slot_Game_Malaysia_playtech_pragmatic_play_spade_gaming_super8_play_n_go_funkygame_asia_top_trend_netent_playson_quickspin_rtg_jili_habanero_gameplay_playstar_dream_tech_micro_cq9/

UniqueCosmetics
favouritefavouritecart

Polityka Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.uniquecos.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”), w którym sprzedawane są produkty kosmetyczne oraz suplementy diety.

2. Administratorem danych jest spółka ADABET24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kępnie, ul. Młyńska 8a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy, pod numerem KRS 0000781521, REGON: 383094270, NIP: 6192049406, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Klienta za pośrednictwem strony www.uniquecos.pl

3. Dane osobowe zbierane przez ADABET24 Sp. z o.o. s.k. (dalej: „Spółka”) za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

§ 1

1. Spółka zbiera dane dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych w dalszej części dokumentu łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane tylko i wyłącznie w celu:

 • rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem;
 • złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu realizacji umowy sprzedaży;
 • subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter);

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient zobowiązany jest podać:

 • imię i nazwisko (opcjonalnie nazwa firmy)
 • adres e-mail;
 • kod pocztowy i miejscowość;
 • kraj (państwo);
 • ulicę wraz z numerem domu/mieszkania;
 • numer telefonu.

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta.

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • kod pocztowy i miejscowość;
 • kraj (państwo);
 • ulicę wraz z numerem domu/mieszkania;
 • numer telefonu.

6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 • firmę przedsiębiorcy
 • numer NIP

7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

8. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

9. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne z tym jednak zastrzeżeniem, że nie podanie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§ 2

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są tylko dostawcom usług – podmiotom współpracującym przy prowadzeniu Sklepu Internetowego, przy czym Spółka zachowuje należytą staranność przy zawieraniu umów z podmiotami przetwarzającymi.

2. Dane osobowe Klientów przechowywane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadającemu okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Spółka i jakie mogą być podnoszone wobec nich.

3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

 • firmie kurierskiej, operatorowi pocztowemu, Poczcie Polskiej,
 • firmie realizującej płatności,
 • bankowi.

5. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Spółka będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

6. W przypadku skierowania żądania Spółka udostępni dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3

1. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 • Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
 • Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Spółkę zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 • Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Spółka może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Klient ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:

 • Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Spółka podejmie czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych stref funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
 • Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
 • Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Spółka nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych:

a. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

b. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Spółka podlega;

4. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Spółka może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Spółka. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Spółki, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:

a. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Spółka nie będzie też wysyłały żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych;
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

6. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

7. Klient ma prawo do żądania od Administratora sprostowania dotyczących jego danych osobowych.

8. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

9. W przypadku wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Spółka spełni żądanie albo odmówi jego spełnienia niezwłocznie.

10. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 6

1. Spółka zapewni Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Spółka stosuje certyfikat SSL.

2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.

§ 7

Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu internetowego.

§8

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@uniquecos.pl

3. Data wejścia w życie 01.07.2020r.,